Alati

BackOffice.rs

Vi ste ovde: Početna » Baza Znanja » Porez na dohodak građana » Visina neoporezivog iznosa dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo koja se isplaćuje licu zaposlenom u privrednom društvu
sreda, 23 maj 2018
El. pošta Štampa PDF

Visina neoporezivog iznosa dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo koja se isplaćuje licu zaposlenom u privrednom društvu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-3583/2010-04 od 14.1.2011. god)

Odredbom člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06–ispravka, 31/09, 44/09 i 18/10, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 1.557 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa. Visina naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvo utvrđena je aktom nadležnog državnog organa – Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07, u daljem tekstu: Uredba). Odredbom člana 20. Uredbe propisano je da se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu (dnevnica) u iznosu koji je utvrđen u Spisku dnevnica po stranim državama, koji je odštampan je uz tu uredbu i čini njen sastavni deo. Dakle, imajući u vidu navedene odredbe Zakona i Uredbe, iznos dnevnice kojom se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu, utvrđen u Spisku dnevnica po stranim državama, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica predstavlja obračunsku (mernu) veličinu za utvrđivanje visine neopore - zivog iznosa za primanje zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo. To znači da se na primanje (iz člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona) po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo, koje zaposleni u radnom odnosu kod poslodavca organizovanog kao pravno lice u formi privrednog društva, ostvari do visine iznosa utvrđenog saglasno Uredbi, ne plaća porez na zarade.

Inače, dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo koja se zaposlenom isplaćuje u iznosu većem od iznosa koji je propisan Uredbom, predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana na zarade na deo iznad neoporezivog iznosa iz člana 18. stav 1. tačka 2) Zakona.

 

Dodaj kometar


Sigurnosni kod Osveži